ඩනැගිල්ලට පිටුපසින් හැටන් සිට කාසල්රි ජලාශයට ජලය ගලා බසිනා ඇළ මාර්ගයක්ද පිහිටි අතර , පවතින වාර්ෂාවත් සමග